<span id="7als9"><pre id="7als9"></pre></span>
<ol id="7als9"></ol>

   <tbody id="7als9"></tbody>
   <em id="7als9"></em>

  1. English Deutsch hiszpański
   Witamy Go??

   Apparel Textile Sourcing

   Targi

   Tworzenie mo?liwo?ci rozwoju dzia?alno?ci w bran?y odzie?owej
   poprzez pozyskiwanie, tworzenie sieci i edukacj?

   Odkryj swoje pokazy

   AKTUALIZACJA COVID-19 na dzień 05:

   ATS Trade Shows zobowi?zuje si? do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszej spo?eczno?ci. Naszym najwy?szym priorytetem jest bezpieczeństwo, czysto?? i dystans spo?eczny naszych uczestników, wystawców, personelu i obiektów. Stworzymy ?rodowisko, w którym mo?esz bezpiecznie prowadzi? dzia?alno??, dobrze si? bawi?, uczy? i odkrywa?.

   Uznajemy, ?e globalna sytuacja jest nadal p?ynna. Jeste?my na bie??co z zaleceniami ?wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC), a tak?e lokalnych i krajowych w?adz i agencji rz?dowych.

   Oto kilka aktualizacji, które zobaczysz podczas uczestnictwa w nast?pnym wydarzeniu ATS:

   Apparel Textile Sourcing targi w Kanadzie w dniach 26–28 pa?dziernika 2020 r. oraz w Miami w dniach 11–13 listopada 2020 r. maj? dobr? pozycj?, aby móc je zaprezentowa? w tym roku. Tymczasem ATS doda? wirtualne targi (ATSV) do harmonogramu 25-29 maja, aby wype?ni? luk? w zaopatrzeniu, bezp?atn? dla wszystkich. Chcemy po??czy? naszych uczestników i producentów, jak to mo?liwe, osobi?cie lub on-line.

   ATS Trade Shows s? w?asno?ci? JP Communications INC, wydawcy Manufacturer.com i TopTenWholesale.com. Nasze internetowe portale pozyskiwania B2B reprezentuj? najlepszych producentów ras i hurtowników na ca?ym ?wiecie. Nasz zespó? jest tutaj, aby w tym czasie bezp?atnie zaspokoi? Twoje potrzeby w zakresie pozyskiwania. Je?li znalaz?e? producenta na jednej z naszych platform i potrzebujesz pomocy przy weryfikacji firmy, daj nam zna?.

   Targi i wydarzenia umo?liwiaj? firmom rozwój, edukacj? i innowacje. S? to kluczowe czynniki spo?eczne i ekonomiczne, które wp?ywaj? na przysz?o?? biznesu i tworzenie miejsc pracy. Staramy si? ??czy? kupuj?cych i sprzedaj?cych oraz wspó?pracowa? z profesjonalistami ds. Zaopatrzenia przez ca?y rok. Wydarzenia ATS i partnerzy produkcyjni TopTenWholesale.com i Manufacturer.com ??cz? kupuj?cych i dostawców od 2005 roku. Upewnij si?, ?e korzystasz z narz?dzi, aby pozosta? w kontakcie i by? na bie??co z kolejnymi aktualizacjami.

   Aby uzyska? wi?cej informacji i zasobów na temat podró?y i koronawirusa COVID-19, skorzystaj z tych zasobów:
   https://www.who.int
   https://www.cdc.gov
   https://travel.state.gov/content/travel.html

   Apparel Textile Sourcing targi s? ?wiatowym miejscem docelowym dla przemys?u, które stanowi platform? dla ?wiatowych przedstawicieli bran?y odzie?owej i tekstylnej do ??czenia, uczenia si? i nawi?zywania strategicznych relacji w celu zwi?kszenia skali ich dzia?alno?ci. Dajemy tysi?com kupuj?cych i detalistów mo?liwo?ci spotkania setek producentów z najbardziej wp?ywowych krajów produkuj?cych odzie? i tekstylia.

   Nadchodz?ce programy

   Wirtualny
   To wyj?tkowe wydarzenie wirtualne ATS ??czy globalny ?ańcuch dostaw producentów odzie?y, tekstyliów i mody z nabywcami ATS z USA, Kanady, Ameryki ?acińskiej, Europy, Australii i innych. Nie przegap tej BEZP?ATNEJ okazji, aby zobaczy? nowe produkty i pozna? aktywnych producentów w zaciszu w?asnego domu / biura.

   Apparel Textile
   Sourcing Wirtualny

   Aktywne

   Mo?e 25th - 29th, 2020

   Zarejestruj si?Wi?cej

   MIAMI
   Apparel Textile Sourcing Miami sprowadza mi?dzynarodowych producentów odzie?y, tekstyliów i mody do Stanów Zjednoczonych, aby spotka? si? z kupuj?cymi, specjalistami ds. Zaopatrzenia, projektantami, importerami, dystrybutorami i w?a?cicielami firm od du?ych i ma?ych marek i detalistów. Do??cz do nas i naszych przyjació? na trzy dni pozyskiwania, nawi?zywania kontaktów i edukacji.

   Apparel Textile
   Sourcing Miami

   Mana Wynwood Convention Center

   11-13 listopada 2020

   Zarejestruj si?Wi?cej

   TORONTO
   Apparel Textile Sourcing Kanada jest Twoim g?ównym celem, aby pozna? tysi?ce kupuj?cych z Kanady, USA i ?wiata. Poznaj kupuj?cych odzie? i tkaniny, dyrektorów zaopatrzenia, projektantów, sprzedawców, sieci handlowe, domy towarowe i inne. ATSC to jedyna mi?dzynarodowa impreza sourcingowa skupiaj?ca si? na kanadyjskiej i pó?nocnoamerykańskiej bran?y odzie?owej, tekstylnej i mody.

   Apparel Textile
   Sourcing Kanada

   Centrum kongresowe w Toronto

   26-28 pa?dziernika 2020 r

   Zarejestruj si?Wi?cej

   MONTREAL
   Do??cz do nas po ATSC 2020 na ekskluzywne, jednodniowe spotkanie w Montrealu. Poznaj najlepszych z najlepszych mi?dzynarodowych dostawców i producentów w kameralnym otoczeniu hotelu, w którym robi si? prawdziwy biznes.

   Apparel Textile
   Sourcing Montreal

   Sheraton Montreal Airport Hotel

   Pa?dziernik 30th, 2020

   Zarejestruj si?Wi?cej

   ATS VIP Experience

   Poka? najwa?niejsze wydarzenia

   Miami 2019

   Druga edycja wystawy pozyskiwania odzie?y s?u??cej jako brama do po?udniowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, Ameryki ?acińskiej i Karaibów.

   Wi?cej

   0:00 / 0:00
   3000 +uczestnicy
   Najwa?niejsze cechy ATS
   300 +Wystawcy
   Najwa?niejsze cechy ATS
   36kraje
   Najwa?niejsze cechy ATS
   30 +seminaria i panele
   Najwa?niejsze cechy ATS

   kanada 2019

   4th edycja Apparel Textile Sourcing Kanada (ATSC) odby?a si? w sierpniu 19-21, 2019 w International Centre w Toronto w Kanadzie. Pozostaje g?ównym celem Kanady w dziedzinie edukacji, tworzenia sieci modowych i pozyskiwania zasobów na ca?ym ?wiecie.

   Wi?cej

   0:00 / 0:00
   3000 +uczestnicy
   Najwa?niejsze cechy ATS
   500 +Wystawcy
   Najwa?niejsze cechy ATS
   25kraje
   Najwa?niejsze cechy ATS
   30 +seminaria i panele
   Najwa?niejsze cechy ATS
   Edukacja ATS

   SERIA SEMINARIUM ATS

   Edukacja jest podstaw? targów ATS. Zapewniamy Ci najbardziej kompleksowe seminaria i pouczaj?ce dyskusje panelowe prowadzone przez ekspertów w Kanadzie. Nasze po??dane seminaria po?wi?cone s? najnowszemu tematowi, który ma dzi? wp?yw na bran??.


   Seria seminariów obejmuje dwa osobne utwory konferencyjne, Enterprise Connect i Fashion Lab. Ka?da z nich stanowi pomoc na oddzielnych etapach zlokalizowanych na pod?odze wystawy. Dowiedz si? wi?cej o ka?dym traktacie poni?ej.

   Wi?cej

   ENTERPRISE CONNECT

   eCommerce | Technologie detaliczne | Przemys? odzie?owy 101
   Marketing cyfrowy | Rozwój produktu | Prawo mody
   Rozwój marki i wi?cej ...


   FashionLAB

   ?ańcuch dostaw | Zrównowa?ony rozwój | Zgodno?? | Polityka handlowa
   Marketing wp?ywowy | Finansowanie handlu | Logistyka i wi?cej ...

   Edukacja ATS
   Edukacja ATS

   Swatanie

   Uczestnicy i wystawcy maj? dost?p do naszego zespo?u dyrektorów zaopatrzenia 365 dni w roku. Jeste?my tutaj, aby pomaga? i zwi?ksza? mo?liwo?ci pozyskiwania na naszych targach. Odzie? Texitle Sourcing Matchmaking jest zasilany przez TopTenWholesale.com i Manufacturer.com, dwie wiod?ce amerykańskie platformy handlowe B2B, w których firmy mog? eksplorowa? produkty i us?ugi. Po??cz si? z przedstawicielem ds. Pozyskiwania ATS ju? dzi?, aby dowiedzie? si? wi?cej.

   po??czy?

   ATS Matchmaking

   TopTenWholesale.comManufacturer.com

   2M +kupuj?cy szukaj?cy twoich produktów i us?ug na ca?ym ?wiecie

   5M +zapytania o produkty co miesi?c od wykwalifikowanych nabywców

   Blog

   Nasi partnerzy

   Partnerzy ATS
   POZOSTAWANIE W KONTAKCIE
   E-mail *
   Zarejestruj si?, aby otrzymywa? najnowsze wiadomo?ci, porady dotycz?ce pozyskiwania,
   poka? aktualizacje i nie tylko.
   真人炸金花